Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17, ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

29-01-2018, 14:26:35,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje,

iż w ramach konkursu o numerze: POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,

podpisano Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0074/17

z Beneficjentem: Minister Rozwoju i Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Ministerstwo Finansów

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 143 386 292,00 PLN.

Lista podpisanych umów/porozumień o dofinansowanie