Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podsumowanie naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC – aktualizacja

01-08-2017, 07:27:04,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC.

Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych. Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 58 obszarach konkursowych co stanowi ponad 73% wszystkich udostępnionych obszarów. W wyniku odstąpienia firmy NETIA S.A od podpisania umów o dofinansowanie, spośród 67 obszarów konkursowych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania projekty na 52 obszarach konkursowych co stanowi ponad 65% wszystkich udostępnionych obszarów. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 966 104 937,66 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi ponad 65% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 52 zwycięskich obszarach wynosi 1 198 368, tj. ponad 168% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla wybranych 52 obszarów (tj. 710 257) oraz blisko 118% minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj. 1 016 517). Jednocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku I i II naboru zadeklarowana liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem niemal  dwukrotnie przewyższa wskaźnik określony w  Programie Operacyjnym.

Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 6634 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje łącznie 9723 placówek.

Zaktualizowana lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem zaktualizowanych danych projektów rekomendowanych do dofinansowania, wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących, które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej, a także zestawienie obszarów na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy, jak również lista podpisanych umów o dofinansowanie znajdują się poniżej.

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-08-01.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach II naboru dla działania 1.1 POPC