Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „NAUKA W KIESZENI: stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach naukowych, w tym w szczególności akademickich na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych”

15-11-2016, 23:36:19,

Uniwersytet Warszawski zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „NAUKA W KIESZENI: stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach naukowych, w tym w szczególności akademickich na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 15.00 w sali 318, w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 29 listopada 2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres justyna.jasiewicz@uw.edu.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.