Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „Platforma Edukacyjna Resortu Finansów – edukacja, która trwa”

18-11-2016, 16:55:44,

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Platforma Edukacyjna Resortu Finansów – edukacja, która trwa” przygotowywanego przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów we współpracy z Ministerstwem Finansów w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych.

Prezentacja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 roku o godzinie 15.00 w sali nr 1, w siedzibie Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, ul. Stefana Okrzei 4, 03-710 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 2 grudnia 2016 r. Zgłoszenia należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:

pawel.pruszkowski@mz.mofnet.gov.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.