Prezentacja publiczna projektu pn. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

01-08-2018, 12:38:32,

Ministerstwo Finansów zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Prezentacja odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,  sala konferencyjna nr 4440a .

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 13 sierpnia 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres Eureka@mf.gov.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (45 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Finansów.