Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja Publiczna założeń projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” – 14 kwietnia 2017

31-03-2017, 09:48:25,

14 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-11.00 w sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie (Al. Jerozolimskie 3) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” przygotowywanego w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: kszajkowska@mnw.art.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2017 r. godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

http://bip.mnw.art.pl/20685/20685/art12018.html