Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu pt. „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”

02-10-2018, 08:59:42,

Politechnika Wrocławska informuje wszystkich zainteresowanych o publicznej prezentacji założeń projektu „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” w związku z konkursem na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, Oś priorytetowa II „E- administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek), o godzinie 10:00 w budynku Politechniki Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, pl. Grunwaldzki 11, bud. D-21, wejście A, Sala nr 007.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku (środa) na adres e-mail: biuro@azon.e-science.pl

Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Politechnika Wrocławska (PWr) jest głównym organizatorem prezentacji publicznej założeń projektu pt. „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. Kiedy zdecydują się  Państwo na udział w organizowanym przez nas wydarzeniu niezbędne nam będą dane osobowe. Ich zakres obejmuje w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe, afiliację czy przynależność organizacyjną i ewentualnie inne potrzebne w celu przygotowania wydarzenia. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Niniejsza „Polityka Prywatności PWr” ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, kiedy i w jaki sposób PWr może przetwarzać dane osobowe dotyczące uczestnika wydarzenia i do czego są one wykorzystywane w praktyce. Dostarczamy tu też informacji o prawach osoby, której dane dotyczą.