Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu pt. „MOST DANYCH”

04-10-2017, 08:34:14,

Politechnika Gdańska informuje wszystkich zainteresowanych o publicznej prezentacji założeń projektu „MOST DANYCH” w związku z konkursem na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, Oś priorytetowa II „E- administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 17 października 2017roku (wtorek), o godzinie 14.00 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (ul. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk), w sali nr 257.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017roku (piątek) na adres –

mail: cui@pg.edu.pl*

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/22. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń

projektu „MOST DANYCH” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia