Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Intermodularny system informatyczny wspomagający zarządzanie instytutem badawczym, Akronim E-Instytut 2.0”

02-11-2017, 12:02:56,

Instytut Odlewnictwa zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. „Intermodularny system informatyczny wspomagający zarządzanie instytutem badawczym, Akronim E-Instytut 2.0”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Instytutu Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, w Sali Konferencyjnej (109) Budynku BLT.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie, planowanym do złożenia w ramach naboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty urząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

Osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do dnia 15.11.2017 r. na adres e-mail: anna.siemienska@iod.krakow.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji – jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.