Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)”

04-12-2018, 15:22:47,

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, w sali 324 (gmach główny MSWiA, III piętro) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)”. Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które administracja publiczna będzie mogła realizować w zakresie zdarzeń związanych ze śledzeniem losów broni palnej do użytku cywilnego i jej istotnych komponentów w skomputeryzowanym systemie SRB.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres e-mail waii.DZIK@mswia.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „SRB – PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie, (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.