Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „e-TIK – rozwój w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną”

09-06-2017, 18:01:34,

W dniu 23 czerwca 2017 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa o godz. 11:00 odbędzie się prezentacja założeń projektu „e-TIK – rozwój w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez Rafała Patoła. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane co najmniej następujące informacje nt. projektu:

  • okres i koszt realizacji projektu,
  • zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu,
  • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
  • e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu,
  • procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu,
  • działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego,
  • informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań,
  • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia,.

Osoby chcące wziąć udział w prezentacji założeń projektu mogą zgłaszać swój udział do dnia 21 czerwca 2017 r. do godziny 12.00. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: prezentacja_popc_2.1@pzh.gov.pl

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.