Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. Monitoring pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

08-06-2017, 09:30:58,

W dniu 21 czerwca  2017 r. o godz. 12:00, w sali 107 w Budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Monitoring pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku na adres e-mail elwira.mlynarz@mrpips.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (70 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Link do BIP MRPiPS z publikacją ogłoszenia