Logo Nabór wniosków POPC 1.1 drugi konkurs

Nabór wniosków POPC 1.1 drugi konkurs

Archiwum dokumentacji drugiego konkursu działania 1.1 POPC

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

2016-10-14

2016-09-30

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 2016-09-30
zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2016-10-31
zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2016-10-31
zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2016-09-30
zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną)

2016-09-30
zał. 9 – Wzór oświadczenia o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy) 2016-09-30
zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz wypełniony Formularz informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2016-09-30
zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2016-09-30
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 2016-09-30
4. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 2016-09-30
zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 2016-09-30
zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 2016-09-30
zał. 1c – Wzór oświadczenia o poufności 2016-09-30
zał. 2a – Wzór Karty oceny formalnej 2016-09-30
zał. 2b – Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 2016-09-30
zał. 2c – Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 2016-09-30
zał. 3 – Wzór Protokołu z Konkursu 2016-09-30
Zał. 4 – Wzór Listy Rankingowej 2016-09-30
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 2016-09-30
zał. 2 – Wzór dekaracji o niekaralności 2016-09-30
zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2016-09-30
zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-09-30
zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności 2016-09-30
zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-09-30
zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-09-30
zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-09-30
zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-09-30
zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
zał.13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-09-30
6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

2016-10-31

2016-09-30

7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-10-31

 

2016-09-30

8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
9. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2016-09-30
10. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

2016-10-31

2016-09-30

11. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

2016-10-31

2016-09-30

12. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem 2016-10-14
13. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) 2016-10-14
14. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze. 2016-10-14
15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2016-09-30 2016-10-31

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC_14-10-2016

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC_31-10-2016

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl.