Logo PO PC 3 oś

PO PC 3 oś

Warszawa 30.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.),
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

UWAGA! Wydłużenie naboru do 30 czerwca 2017 r.

Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: pytania3.1-nabor2@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

17.05.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.12.2016
2. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 25.10.2016
zał. 1 do kryteriów – Zestawienie liczby osób w wieku 65+ w poszczególnych województwach na podstawie badania Głównego Urzędu Statystycznego 25.10.2016
3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Zał. 5 Wzór harmonogramu płatności
Zał. 6 Wzór wniosku beneficjenta o płatność
Zał. 7 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał. 8 Wzór harmonogramu działań szkoleniowych
Zał. 9 Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu
Zał. 10 Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej
Zał. 11 Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów
Zał. 12 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu
Zał. 13 Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B
Zał. 14 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
Zał. 15 Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych
Zał. 16 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Zał. 17 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Zał. 18 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Zał. 19 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
Zał. 20 Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym
30.12.2016
4. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

zał. 1 do Standardu – Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych seniorów – szczegółowy opis 30.12.2016
zał. 2 do Standardu – Zestawienie dobrych praktyk 30.12.2016
5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.12.2016
zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy 30.12.2016
6. Wzór koncepcji realizacji projektu

Wzór koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

7. Minimalny zakres porozumienia o współpracy (obowiązujący od 30.12.2016 do 24.04.2017)

Wzór deklaracji udziału w projekcie (obowiązująca od 25.04.2017)

30.12.2016

25.04.2017

8. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.12.2016
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
10. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

30.12.2016

 

25.04.2017

11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.01.2017

25.04.2017

17.05.2017

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Instrukcja użytkowania aplikacji do naboru wniosków
2017-05-17

Informacja o zmianach 25.04.2017

Informacja o zmianach 17.05.2017