Logo Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16, ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach konkursu o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, podpisano:

– Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0058/17 z Beneficjentem – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 21 212 000,00 PLN;
– Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0065/17 z Beneficjentem – Ministerstwo Cyfryzacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 16 110 000,00 PLN.

Lista podpisanych umów/porozumień o dofinansowanie.

 


 

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w IV konkursie dla działania 2.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).”
  • Ministerstwo Cyfryzacji – „E-zamówienia –elektroniczne zamówienia publiczne.”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 37 322 000,00 złotych.

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 


 

Warszawa, 29 listopada 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)” .

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent).

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (507 780 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (92 220 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy

Typ Beneficjenta:
  • jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:
  • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).
Sposób przygotowania i składania wniosków:

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

  • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc ), dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji, dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Aktualizacja! Zmiana od 26.01.2017 r.

W związku z udostępnieniem aplikacji internetowej przeznaczonej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 POPC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało zapisy Regulaminu konkursu opublikowanego w ramach dokumentacji konkursowej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl. W nawiązaniu do dokonanej aktualizacji wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Aktualizacja! Zmiana od 07.02.2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 (I komponent) będzie trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.1 POPC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31 marca 2017 r.

Komunikat IOK z dnia 09.02.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.1 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1  IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 POPC, poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursuwersja nieaktualna

Regulamin konkursu wersja nieaktualna

Regulamin konkursu wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

29.11.2016

26.01.2017

07.02.2017

05.05.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

29.11.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.11.2016
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 29.11.2016
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 29.11.2016
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

29.11.2016

26.01.2017

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał.20 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Plan finansowania projektu 29.11.2016
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał. 21 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.11.2016
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 29.11.2016
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 29.11.2016
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 26.01.2017
12.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

29.03.2017

Informacja o zmianach z 09.06.2017

Informacja o zmianach z 05.05.2017

Informacja o zmianach z 26.01.2017

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 POPC (I komponent) można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.1-nabor4@cppc.gov.pl

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość >Kursy > Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)> Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). >Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.