Logo Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Podpisanie Porozumienia o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17, ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach konkursu o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, podpisano Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17 o dofinansowanie Projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”z Ministerstwem Rozwoju i Finansów – Krajową Administracją Skarbową – Ministerstwem Finansów. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 143 386 292,00 PLN

 


 

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w V konkursie dla działania 2.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania rekomendowano Projekt Ministerstwa Rozwoju i Finansów „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” o nr POPC.02.01.00-00-0074/17.

Lista projektów ocenianych 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

 


 

Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 300 000 000,00 PLN (słownie: trzysta milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (253 890 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (46 110 000,00 PLN). Maksymalna kwota dofinansowania: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy.

Typ Beneficjenta:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:

  • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 będzie trwał od 3 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0201.cppc.gov.pl/.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.1 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 POPC poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna Studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np.: pdf lub doc/docx.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – nieaktualna

Regulamin konkursu – nieaktualna

Regulamin konkursu

01.06.2017

25.07.2017

05.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – nieaktualna 24.05.2017
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.06.2017
zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.06.2017
zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.06.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.06.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 01.06.2017
zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 01.06.2017
zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC. 01.06.2017
zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
zał.20 – Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 01.06.2017
zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 01.06.2017
zał.5 – Plan finansowania projektu 01.06.2017
zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 01.06.2017
zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
zał.21 Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.06.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.06.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.06.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym. 25.08.2016
13. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.
zał. 1a Wzór oświadczenia pracownika IP POPC o bezstronności
zał. 1b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
zał. 1c Wzór oświadczenia o poufności/deklaracji poufności
zał. 2a Wzór karty oceny kryteriów formalnych
zał. 2b Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla pracownika IOK)
zał. 2c Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla eksperta)
zał. 2d Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych II stopnia
zał. 3 Wzór protokołu z oceny
zał. 4 Regulamin wyboru osób do oceny 2.1
10.07.2017

Informacja o zmianach z 25.07.2017 

Informacja o zmianach z 05.12.2017

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.1-nabor5@cppc.gov.pl

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/ Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). /Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.