Logo Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Warszawa, 29 listopada 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (169 260 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (30 740 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy

Typ Beneficjenta:
  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:
  • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).
Sposób przygotowania i składania wniosków:

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

  • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc ), dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji, dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Aktualizacja! Zmiana od 26.01.2017 r.

W związku z udostępnieniem aplikacji internetowej przeznaczonej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 POPC „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało zapisy Regulaminu konkursu opublikowanego w ramach dokumentacji konkursowej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl . W nawiązaniu do dokonanej aktualizacji wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0202.cppc.gov.pl/ .

Aktualizacja! Zmiana od 10.02.2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.2 będzie trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.2 POPC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu termin składania wniosków o dofinansowanie z 28 lutego 2017r. do 31 marca 2017 r.

Komunikat IOK z dnia 09.02.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.2 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.2, poprzez udostępniony formularz.  

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2016-11-29

2017-01-26

2017-02-10

2017-05-05

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2016.11.29  

2016.12.29

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 2016-11-29
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 2016-11-29
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 2016-11-29
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

2017-01-26

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 2016-11-29
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  Zał. 8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.15- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  Zał. 19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  Zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
  zał.5 – Plan finansowania projektu 2016-11-29
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  zał. 20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-10-25
7. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 2016-11-29
8. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 2016-11-29
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-09-19
10. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
11. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu 2016-11-29
12. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 2017-01-26
13.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

2017-03-29
Wykaz zmian z dna 09.06.2017 r.
Wykaz zmian z dna 05.05.2017 r.
Wykaz zmian z dnia 26.01.2017 r.
Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.2-nabor2@cppc.gov.pl

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość > Kursy > Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS) > Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). > Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.