Logo Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II konkursie dla działania 2.2 POPC

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie  złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

W wyniku zakończonej oceny merytorycznej, złożone wnioski o dofinasowanie nie spełniły wszystkich kryteriów wyboru projektów, tym samym nie zostają rekomendowane do dofinansowania.

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów


Warszawa, 29 listopada 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (169 260 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (30 740 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy

Typ Beneficjenta:
  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:
  • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).
Sposób przygotowania i składania wniosków:

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

  • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc ), dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji, dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Aktualizacja! Zmiana od 26.01.2017 r.

W związku z udostępnieniem aplikacji internetowej przeznaczonej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 POPC „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało zapisy Regulaminu konkursu opublikowanego w ramach dokumentacji konkursowej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl . W nawiązaniu do dokonanej aktualizacji wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0202.cppc.gov.pl/ .

Aktualizacja! Zmiana od 10.02.2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.2 będzie trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.2 POPC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu termin składania wniosków o dofinansowanie z 28 lutego 2017r. do 31 marca 2017 r.

Komunikat IOK z dnia 09.02.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.2 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.2, poprzez udostępniony formularz.  

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2016-11-29

2017-01-26

2017-02-10

2017-05-05

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2016.11.29  

2016.12.29

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 2016-11-29
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 2016-11-29
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 2016-11-29
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

2017-01-26

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 2016-11-29
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  Zał. 8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.15- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  Zał. 19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  Zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
  zał.5 – Plan finansowania projektu 2016-11-29
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  zał. 20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-10-25
7. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 2016-11-29
8. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 2016-11-29
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-09-19
10. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
11. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu 2016-11-29
12. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 2017-01-26
13.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

2017-03-29
Wykaz zmian z dna 09.06.2017 r.
Wykaz zmian z dna 05.05.2017 r.
Wykaz zmian z dnia 26.01.2017 r.
Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.2-nabor2@cppc.gov.pl

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość > Kursy > Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS) > Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). > Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.