Logo Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Warszawa 30.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

 

Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • wyżej wymienione podmioty
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 162 000 000 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony złotych i 00/100).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Maksymalny okres realizacji projektu

36 miesięcy

Sposób przygotowania i składania wniosków

 Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w jednej z następujących form:

 • elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.
 • papierowej (jedna wersja papierowa oraz tożsama z nią jedna wersja na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji).
  Wnioski w formie papierowej oraz w wersji zapisanej na nośniku optycznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Spokojna 13A,

01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl.

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu – wersja obowiązująca
30.12.2016
24.05.2017
09.06.2017
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.12.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami

 30.12.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca
 30.12.2016
24.05.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie z załącznikami 30.12.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 30.12.2016
6. Formalne kryteria wyboru projektów 30.12.2016
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.12.2016
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.12.2016
9. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ( dokument obowiązujący od 24.05.2017 )

30.12.2016

 

 

24.05.2017

10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.12.2016
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 30.12.2016
12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 30.12.2016
13. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 30.12.2016

Informacja o zmianach 1 (24.05.2017 r.)

Informacja o zmianach 2 (09.06.2017 r.)


Zakończenie oceny projektów

 1. Lista członków KOP
 2. Lista ocenionych projektów
 3. Lista ocenionych projektów – aktualizacja