Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności”.

08-03-2016, 09:58:19,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 12:00, w siedzibie Polskiego Centrum Akredytacji, przy ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu:
„e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności”, przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2016 roku do godziny 12:00 na adres e-mail: polska.cyfrowa@pca.gov.pl podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji / firmy, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają do dnia 17 marca 2016 roku do godziny 16:00 potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (20 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób, zostanie wprowadzone dodatkowe ograniczenie zaproszenia maksymalnie 1 osoby z jednej instytucji / firmy.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie zaprotokołowany oraz utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.