Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „CARDIOlogic 2 – Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych” w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC.

19-10-2017, 12:30:18,

W dniu 3 listopada 2017 r., w siedzibie Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa , o godz. 14:00, zostanie poprowadzona publiczna prezentacja projektu „CARDIOlogic 2 – Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych” przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Prezentacja obejmie takie informacje, jak m.in.:

  • okres i koszt realizacji projektu
  • zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu
  • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami
  • e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu
  • procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu
  • działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego
  • informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi  projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań
  • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 października 2017 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja CARDIOlogic 2 – zgłoszenie”.