Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych

24-08-2018, 12:34:11,

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 7 września 2018 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej NID, p. 260, II p., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

Zgłoszeń uczestnictwa w publicznej prezentacji należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres: gis@nid.pl

W treści maila zgłoszeniowego prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.