Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD – Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

30-11-2016, 10:12:08,

Informujemy o publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD – Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

Organizowanej w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałania 2.3.1  „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Termin i miejsce:

5 grudnia 2016 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Prezentacja obejmie informacje dotyczące m.in.:

  1. okres i koszt realizacji projektu,
  2. zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem,
  3. zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
  4. cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
  5. znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka, kultura),
  6. harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja dIKARDzgłoszenie”