Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji dóbr kultury – Uniwersytet Warszawski

08-01-2016, 13:21:47,

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury umożliwiającej skanowanie, przetwarzanie, katalogowanie oraz publikację dóbr kultury w postaci cyfrowej przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Prezentacja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali 256, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66; 00-312 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 20.01.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  projekty.buw@uw.edu.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.