Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

„Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „CERES – Digitalizacja i udostępnianie zasobów herbarium i kolekcji roślin użytkowych IHAR–PIB”

01-10-2018, 13:34:47,

W dniu 17.10.2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 05-870 Błonie, w Sali Konferencyjnej, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pt. „CERES – Digitalizacja i udostępnianie zasobów herbarium i kolekcji roślin użytkowych IHAR–PIB” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 12.10.2018 r. o godzinie 12:00. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową http://dokumentacja.ihar.edu.pl/rejestracja . Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adresu e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz.