Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „Digitalizacja i integracja zasobów nauki w ramach wspólnej platformy repozytoryjnej instytutów badawczych – Digitarium Instytutów Badawczych”

25-09-2018, 10:01:14,

W dniu 08.10.2018 r. w siedzibie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, przy ul. Starołęckiej 31 w Poznaniu o godz. 12.00, w auli, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu, pt.„ Digitalizacja i integracja zasobów nauki w ramach wspólnej platformy repozytoryjnej instytutów badawczych – Digitarium Instytutów Badawczych” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 05.10.2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres: agnes@pimr.poznan.pl. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adresu e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz.