Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych”

22-11-2016, 12:06:27,

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. „System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz.13:00 w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55 (Sala Konferencyjna).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd”  Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: „cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”).

Osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału, w terminie do dnia 06.12.2016 r. na adres e-mail: office@iopan.gda.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji – jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.