Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”

04-09-2018, 08:40:33,

Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Termin i miejsce: 18 września 2018 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa – godz. 11:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez Rafała Patoła. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane co najmniej następujące informacje nt. projektu:

  • okres i koszt realizacji projektu,
  • zdiagnozowane potrzeby odbiorców końcowych, które stanowią przyczynę realizacji projektu,
  • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
  • usługi wewnątrz administracyjne tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu,
  • procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu,
  • działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego,
  • informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań,
  • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej prezentacji założeń projektu mogą zgłaszać swój udział do dnia 14 września 2018 r. do godziny 12.00. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: prezentacja_popc_2.2@pzh.gov.pl

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.