Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej”

23-11-2016, 22:55:41,

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku o g. 10.00 w siedzibie PAN Biblioteki Gdańskiej, ul. Wałowa 24 w Gdańsku (Sala Konferencyjna, parter).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 5 grudnia 2016 roku, Pani Iwonie Trojanowskiej z Sekretariatu PAN Biblioteki Gdańskiej na adres e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują /jeżeli dotyczy/).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail, podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.