Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pod tytułem „Cyfrowe udostępnienie zasobów naukowych Instytutu Medycy Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie”

23-11-2016, 22:57:54,

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Cyfrowe udostępnienie zasobów naukowych Instytutu Medycy Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie”.  Prezentacja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, sala szkoleniowa).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 2 grudnia 2016 roku do Pani Katarzyny Lorenc-Lipiec, na adres
e-mail: lorenc-lipiec.katarzyna@imw.lublin.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują /jeżeli dotyczy/).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail, podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.