Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pod tytułem „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”

18-11-2016, 16:52:32,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”.  Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście B, 1 piętro, sala B).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 5 grudnia 2016 roku, Panu Kamilowi Rybka z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na adres e-mail: Kamil.Rybka@mgm.gov.pl  (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują /jeżeli dotyczy/).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny.Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail, podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.