Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publikacja znowelizowanego Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

21-12-2017, 10:20:22,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) informuje, że na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w lokalizacji https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/

zamieszczono zaktualizowaną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 wraz ze zmodyfikowanym Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zwracamy uwagę, że w ramach wydatków kwalifikowalnych dla III konkursu z działania 1.1. POPC do 10% podniesiony został limit na IRU (nieodwoływalne prawo używania).

W dokumencie nie zostały uwzględnione propozycje Grupy Roboczej ds. Sieci Szerokopasmowych dotyczące kwestii przeniesienia kosztów sporządzenia dokumentacji powykonawczej z kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach pomocy de minimis do kosztów inwestycyjnych oraz zmiany w zakresie kosztów zatrudnienia inżyniera kontraktu w projekcie. Kwestie te są obecnie konsultowane przez UOKiK z Komisją Europejską, a ewentualne zmiany zostaną wprowadzone po otrzymaniu odpowiedzi KE oraz po zmianie lub równocześnie do zmiany Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w tym zakresie.

W związku z publikacją Katalogu w najbliższych dniach zostanie zaktualizowana Dokumentacja konkursowa dla III konkursu w ramach działania 1.1. POPC.