Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu w Działaniu 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

13-04-2018, 14:42:26,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 12.04.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS-3, w których prowadzony był nabór.

W drugim konkursie w Działaniu 3.2 POPC złożono 66 wniosków o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wyłonionych zostało 25 projektów, w których szkoleniami zostanie objętych 55 628 osób, w tym 3 966 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 50 882 uczniów oraz 780 innych osób dorosłych.

Projekty będą realizowane w 860 szkołach podstawowych położonych na terenie 402 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Łączy wartość przyznanego dofinansowania dla projektów wynosi 33 544 096,84 PLN.

Lista wszystkich obszarów NUTS-3 ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 12.04.2018)