Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie III naboru w działaniu 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

18-07-2018, 10:42:56,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 16.07.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-003/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrany został projekt pn. „Centrum Mistrzostw Informatycznego” złożony przez Politechnikę Łódzką.

Kwota przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 49 885 951,15 PLN.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do 1 500 osób prowadzących koła algorytmiki i programowania oraz 12 000 uzdolnionych informatycznie uczniów.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania