Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 3.1 POPC

24-01-2018, 16:34:25,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na obszar konkursowy nr:

  • 3 – pomorskie,
  • 4 – warmińsko-mazurskie, podlaskie,
  • 8 – małopolskie, świętokrzyskie

W wyniku przeprowadzonej oceny w ramach I rundy na ww. obszarach konkursowych żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Równocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informuje, iż w ramach I rundy na obszar konkursowy nr:

  • 1 – mazowieckie,
  • 5 – kujawsko-pomorskie, łódzkie

nie złożono żadnego projektu.

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN] Runda I Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny-otwarte rundy
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 Nie złożono projektów 3
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 17 584 294,00 6 102 500,00 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 3
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 20 256 280,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 6
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 21 396 709,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 3
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 19 163 000,00 Nie złożono projektów 4
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 8 191 956,00 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 2
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 6 627 584,91 2 217 405,60 Wybrano 2 projekty do dofinansowania 4
8 669 840,49
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 19 101 645,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 6
SUMA 160 000 000,00 134 818 297,91 25 181 702,09 31