Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach II rundy dla działania 3.1 POPC

25-01-2018, 14:38:38,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach II rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na obszar konkursowy nr:

  • 6 – dolnośląskie, lubuskie

W wyniku przeprowadzonej oceny w ramach II rundy na ww. obszarze konkursowym żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Równocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informuje, iż w ramach II rundy na obszar konkursowy nr:

  • 1 – mazowieckie,
  • 4 – wielkopolskie, zachodniopomorskie
  • 5 – kujawsko-pomorskie, łódzkie
  • 8 – małopolskie, świętokrzyskie

w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” nie złożono żadnego projektu.

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN] Runda II Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny-otwarte rundy
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 Nie złożono projektów 3
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 8 559 894,00 6 102 500,00 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 1
9 024 400,00
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 11 231 880,00 9 024 400,00 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 2
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 21 396 709,00 Nie złożono projektów 3
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 19 163 000,00 Nie złożono projektów 4
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 8 191 956,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 2 808 384,92 2 217 405,60 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 2
8 669 840,49
3 819 199,99
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 19 101 645,00 Nie złożono projektów 5
SUMA 160 000 000,00 112 950 297,92
47 049 702,08 21