Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach III rundy dla działania 3.1 POPC

28-02-2018, 14:27:05,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach III rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na obszarze konkursowym nr:

  • 3 – Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie,
  • 8 – Małopolskie, Świętokrzyskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy na obszar konkursowy nr 3: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy na obszar konkursowy nr 8: Małopolskie, Świętokrzyskie

 

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN] Runda III Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny-otwarte rundy
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 Nie złożono projektów 5
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 8 559 894,00 6 102 500,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
9 024 400,00
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 1 505 340,00 (kwota niższa niż minimalna wartość projektu w ramach obszaru, tj.   2 046 089,00) 9 024 400,00 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 3
9 726 540,00
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 21 396 709,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 3
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 19 163 000,00 Nie złożono projektów 5
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 8 191 956,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 0
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 5 025 790,52 8 669 840,49 Nie złożono projektów 2
3 819 199,99
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 5 342 766,00 4 943 678,50 Wybrano 4 projekty do dofinansowania 2
2 255 016,00
3 276 662,50
3 283 522,00
SUMA 160 000 000,00 91 682 284,52
68 317 715,48 21