Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach V rundy dla działania 3.1 POPC

06-04-2018, 09:41:23,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach V rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Komisja Oceny Projektów rekomendowała projekty złożone na obszarze konkursowym nr:

  • 4 – Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

 

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzysta-nia [PLN] Wartość projektów wybranych do dofinansow-ania [PLN] Runda V Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny – otwarte rundy
1 mazowieckie 22 283 358,00 3 365 429,50 10 571 882,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 2
8 346 046,50
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 8 559 894,00 6 102 500,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 3
9 024 400,00
3 pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 1 505 340,00* 9 024 400,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
9 726 540,00
4 wielkopolskie, zachodnio-

pomorskie

21 396 709,00 4 026 262,50 8 346 046,50 Wybrano 2 projekty do dofinansowania 4
9 024 400,00
5 kujawsko-pomorskie,

łódzkie

19 163 000,00 1 375 633,50* 9 441 320,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
8 346 046,50
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 16 597 383,00 0,00 Nie złożono projektów 4
7 Lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 5 025 790,52 8 669 840,49 Nie złożono projektów 2
3 819 199,99
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 5 362 935,36 4 943 678,50 Nie wybrano projektów do dofinansowania 3
3 276 662,50
3 283 522,00
2 234 846,64
SUMA 160000 000,00 45818668,38 114181331,62 20

* Pozostająca alokacja na obszarach jest niższa niż minimalna wartość dofinansowania projektu przewidziana w dokumentacji konkursowej.