Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach VI rundy dla działania 3.1 POPC

24-05-2018, 13:16:51,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach VI rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Komisja Oceny Projektów rekomendowała projekty złożone na obszarze konkursowym nr:

  • 2 – Śląskie, Opolskie,
  • 6 – Dolnośląskie, Lubuskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 2: Śląskie, Opolskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN] Runda VI Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny-otwarte rundy
1 mazowieckie 22 283 358,00 3 365 429,50 10 571 882,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
8 346 046,50
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 261 944,00* 6 102 500,00 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 1
9 024 400,00
8 297 950,00
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 1 505 340,00* 9 024 400,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
9 726 540,00
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 4 026 262,50 8 346 046,50 Nie wybrano projektów do dofinansowania 1
9 024 400,00
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 1 375 633,50* 9 441 320,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 0
8 346 046,50
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 83 728,42* 8 215 704,58 Wybrano 2 projekty do dofinansowania 2
8 297 950,00
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 5 025 790,52 8 669 840,49 Nie złożono projektów 3
3 819 199,99
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 8 646 457,36 4 943 678,50 Nie złożono projektów 4
3 276 662,50
2 234 846,64
SUMA 160 000 000,00 24 290 585,80
135 709 414,20
13

*Pozostająca alokacja na obszarach jest niższa niż minimalna wartość dofinansowania projektu przewidziana w dokumentacji konkursowej