Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

SZKOLENIE Dla Beneficjentów działania 2.1, 2.2 i 2.3 POPC z zakresu udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP oraz udzielania zamówień na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

05-10-2018, 13:49:17,

 SZKOLENIE

Dla Beneficjentów działania 2.1, 2.2 i 2.3 POPC z zakresu udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP
oraz udzielania zamówień na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczyna cykl szkoleń dla Beneficjentów działania 2.1, 2.2 i 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z zakresu udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów w trybie tzw. Zasady konkurencyjności,  a także ich prawidłowego dokumentowania i rozliczania w ramach realizowanych projektów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zajmujących się na co dzień problematyką zamówień w ramach projektów II osi PO PC.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044  Warszawa, w godzinach 9:00-13:00, w następujących terminach:

Temat 1: Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp:

I tura w dniu 11.10.2018 r. (czwartek)

II tura w dniu 12.11.2018 r. (poniedziałek)

Temat 2: Udzielanie zamówień na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego:

I tura w dniu 23.10.2018 r. (wtorek)

II tura w dniu 14.11.2018 r. (środa)

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób dla każdej tury. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.10.2018 r. do godz. 14:00 na adres: mzabludowska@cppc.gov.pl.

W mailu prosimy o podanie: tematu szkolenia, tury, imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z Państwa instytucji.

Szkolenia będą miały formę konsultacji i warsztatów, podczas których omawiane będą przypadki zgłaszane przez uczestników. Z uwagi na powyższe, prosimy o wskazywanie problematycznych zagadnień/pytań/problemów/wątpliwości z zakresu udzielania zamówień publicznych, które w Państwa opinii wymagałyby szerszego omówienia. Zgłoszenia pytań proszę przesłać do 09.10.br. na wyżej wskazany adres e-mail.