Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ważna zmiana dot. opinii KRMC w konkursach działania 2.3 POPC

20-10-2017, 14:56:54,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu naborów w ramach Działania 2.3Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło zmianę w zakresie odnoszącym się do wymogu przedstawienia opinii KRMC. Przedstawienie opinii Komitetu możliwe będzie także po złożeniu wniosku o dofinansowanie, tj. na etapie oceny projektu, poprzedzającej zawarcie umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, którzy nie przedłożą pozytywnej opinii KRMC w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie są zobowiązani do przekazania opinii niezwłocznie po jej uzyskaniu lub na wezwanie KOP w trakcie oceny projektu. Opinię należy przekazać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub profilem zaufanym na adres skrzynki podawczej CPPC za pośrednictwem ePUAP, co zostało potwierdzone na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia generowanym przez ePUAP, albo
  • w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, DVD), do siedziby CPPC, co zostało potwierdzone na piśmie opatrzonym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

Należy przy tym zastrzec, że opinia KRMC, złożona na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, nie może powodować istotnej modyfikacji opisu założeń projektu. W przypadku jednak, gdy opinia KRMC będzie stanowiła o istotnych zmianach w projekcie w stosunku do jego założeń objętych wnioskiem o dofinansowanie, wprowadzenie ich we wniosku na etapie oceny nie będzie możliwe i wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać dofinansowania.