Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wspieramy nauczycieli w wykorzystywaniu nowych technologii i cyfrowych materiałów edukacyjnych – nowe kryteria wyboru projektów w działaniu 3.1 POPC

25-05-2018, 14:49:50,

W dniu 25.05.2018 r. Komitet Monitorujący PO PC zatwierdził kryteria wyboru projektów dla kolejnego konkursu w działaniu 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Cele konkursu to:

  • kształtowanie świadomych i otwartych postaw nauczycieli w kontekście włączenia TIK w codziennej pracy z uczniami;
  • zwiększenie stopnia wykorzystania e-zasobów przez nauczycieli w procesie kształcenia;
  • podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia własnych e-zasobów

Wybrany do dofinansowania projekt będzie miał charakter ogólnopolski. Do połowy 2023 r. planowane jest przeszkolenie co najmniej 75 tysięcy nauczycieli we wszystkich województwach. Szkolenia prowadzone będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewniony zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 50 mln złotych. Projekt będzie wdrażany poprzez udzielanie grantów na realizację mikroprojektów.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, JST (oraz ich związki i stowarzyszenia), instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa powyższych podmiotów.

Ogłoszenie konkursu planowane jest w lipcu 2018 r.