Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wyniki naboru w trzecim konkursie dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

17-07-2018, 10:52:27,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 16.07.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczna projektów złożonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach wszystkich obszarów konkursowych.

Ponadto, w dniu 19.09.2018 r. KOP rekomendowała do dofinansowania dodatkowy 2 projekty w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wyłonione zostały 22 projekty (w tym 4 po zmianie alokacji w obszarach), w których szkoleniami w zakresie korzystania z Internetu zostanie objętych 252 848 osób.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania dla projektów wynosi 152 646 150,24 PLN.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz wysokością przyznanej kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 19.09.2018 r.)

Lista podpisanych Umów o dofinansowanie (stan na dzień 09.11.2018 r.)