Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wyniki naboru w trzecim konkursie dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

17-07-2018, 10:52:27,

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 16.07.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczna projektów złożonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach wszystkich obszarów konkursowych.

Ponadto, w dniu 27.12.2018 r. KOP rekomendowała do dofinansowania dodatkowe 3 projekty w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wyłonione zostały 22 projekty, w których szkoleniami w zakresie korzystania z Internetu zostanie objętych 263 585 osób.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania dla projektów wynosi 159 171 694,96 PLN.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 27.12.2018 r.)

Lista podpisanych Umów o dofinansowanie (stan na dzień 09.11.2018 r.)