Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 19 (skierniewicki), NUTS 29 (warszawski-wschodni), NUTS 34 (przemyski), NUTS 58 (koniński), NUTS 61 (poznański)

20-04-2017, 17:20:07,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 19 (skierniewicki), NUTS 29 (warszawski-wschodni), NUTS 34 (przemyski), NUTS 58 (koniński), NUTS 61 (poznański) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach NUTS 19 (skierniewicki), NUTS 29 (warszawski-wschodni), NUTS 34 (przemyski), NUTS 58 (koniński), NUTS 61 (poznański)