Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 46 (częstochowski), NUTS 59 (leszczyński), NUTS 66 (szczeciński)

10-04-2017, 12:28:20,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 46 (częstochowski), NUTS 59 (leszczyński), NUTS 66 (szczeciński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach NUTS 46 (częstochowski), NUTS 59 (leszczyński), NUTS 66 (szczeciński)