Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence),digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

28-08-2018, 08:16:18,

Prezentacja odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. o godz.12.00 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, budynek 4, sala  B.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 6 września 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  wfdif@wfdif.com.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.