Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie II naboru dla działania 3.1. POPC

04-08-2017, 12:39:48,

W dniu 31 lipca 2017 r. upłynął termin naboru wniosków w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs przewiduje szkolenia z podstawowych kompetencji cyfrowych dla seniorów powyżej 65-ego roku życia. Minimalna liczba osób, które mogą zostać przeszkolone na wszystkich obszarach konkursowych wynosi 30 382.

W ramach konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostały złożone 43 wnioski
o dofinansowanie na wszystkie 16 obszarów konkursowych obejmujących obszar całej Polski.
O dofinansowanie w konkursie ubiegają się 23 podmioty z sektora organizacji pozarządowych. Informacja o liczbie wniosków złożonych na poszczególne obszary konkursowe oraz lista podmiotów, które wystartowały w konkursie i ubiegają się o wsparcie znajduje się poniżej.

[lista podmiotów]

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Oceny merytorycznej wniosków w całości dokonują niezależni, zewnętrzni eksperci.

Instytucja Organizująca Konkurs szacuje czas trwania weryfikacji wniosków pod względem braków formalnych lub oczywistych omyłek wraz z ewentualnym wezwanie wnioskodawców do ich poprawy i uzupełnieniem wniosków, na 45 dni. Późniejsza ocena wniosków o dofinansowanie nie powinna, co do zasady, przekroczyć 60 dni licząc od daty przekazania wniosków do oceny.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2018 r.