Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie II naboru dla Działania 3.2 PO PC

03-11-2017, 11:32:04,

W dniu 31 października 2017 r. upłynął termin naboru wniosków w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs przewiduje szkolenia z zakresu programowania dla nauczycieli i uczniów szkół znajdujących się na terenach wiejskich lub wiejsko-miejskich.

W ramach konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 65 wniosków
o dofinansowanie na 27 z 28 ogłoszonych obszarów NUTS3. O dofinansowanie w konkursie ubiegają się 24 podmioty z sektora organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z obszaru nauki.

Informacja o liczbie wniosków złożonych na poszczególne obszary konkursowe oraz lista podmiotów, które wystartowały w konkursie i ubiegają się o wsparcie znajduje się poniżej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację zostaną przekazane do oceny pod kątem spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Przedmiotowej oceny w całości dokonują niezależni, zewnętrzni eksperci.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018 r.

Lista podmiotów

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na NUTS-3