Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie III naboru dla działania 1.1 POPC

13-05-2018, 19:43:20,

W piątek 11 maja 2018r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy w III konkursie z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Konkurs ogłoszony został 10 listopada 2017 r. i obejmował 29 obszarów konkursowych poprzedniego naboru, które stanowiły najtrudniejsze i najmniej atrakcyjnie inwestycyjnie tereny Polski i w konsekwencji cieszyły się znikomym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych. Celem zwiększenia popytu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze kraju, Instytucja Organizująca Konkurs uzyskała dodatkowe finansowanie i we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej zmodyfikowała obszary konkursowe wyznaczając ich finalnie 33, jednocześnie zwiększając minimalną liczbę gospodarstw domowych, które należy podłączyć na wskazanych terenach, co przy zwiększeniu poziomu dofinansowania przełożyło się na uatrakcyjnienie warunków inwestycji dla przedsiębiorców. W wyniku tych działań 100 % obszarów konkursowych zostało objętych aplikacjami konkursowymi. Wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 87 wniosków. Na większości obszarów złożono co najmniej 3 aplikacje. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów trzeciego konkursu na obszarach objętych wnioskami konkursowymi wynosi ponad 1 miliard 936 milionów złotych. Minimalna ilość gospodarstw domowych, które operatorzy zobowiązani będą podłączyć do szerokopasmowego internetu na 33 wyznaczonych obszarach konkursowych objętych wnioskami wynosi 460 565. Konkurując o zwycięstwo w konkursie i uzyskanie dofinansowania, operatorzy telekomunikacyjni zadeklarowali zwiększenie tej liczby do ponad 678 tys gospodarstw domowych, co stanowi aż 47 % więcej gospodarstw domowych od wymaganego minimum.

Na terenie 33 obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 3 826 placówek oświatowych nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s.

Podobnie jak w II konkursie, zanotowaliśmy duże zainteresowanie przedsiębiorców z branży MŚP. Na 28 wnioskodawców, którzy złożyli łącznie 87 wniosków konkursowych, 8 to duzi przedsiębiorcy telekomunikacyjni, pozostali są przedstawicielami branży MŚP.