Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie III naboru dla poddziałania 2.3.1 POPC „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

16-01-2018, 14:29:53,

W dniu 15 stycznia 2018 r. upłynął termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs przewiduje udostępnianie do ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych będących w posiadaniu administracji publicznej.

W ramach konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę dofinansowania 44 724 632,65 (PLN).

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację zostaną przekazane do oceny formalno-merytorycznej pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu. Oceny merytorycznej wniosków w całości dokonują niezależni, zewnętrzni eksperci.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2018 r.