Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie III naboru dla poddziałania 2.3.1 POPC „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

16-01-2018, 14:31:30,

W dniu 15 stycznia 2018 r. upłynął termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs przewiduje udostępnianie do ponownego wykorzystania zasobów nauki będących w posiadaniu m.in. jednostek naukowych.

W ramach konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 28 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę dofinansowania 287 309 945,12 (PLN).

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację zostaną przekazane do oceny formalno-merytorycznej pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu. Oceny merytorycznej wniosków w całości dokonują niezależni, zewnętrzni eksperci.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2018 r.